Warsztaty


Poniżej znajdą Państwo szczegółowy opis warsztatów zaplanowanych w programie drugiego dnia konferencji. Zachęcamy do zapoznania się z założeniami i celami każdego z nich, a następnie dokonanie w formularzu zgłoszeniowym wyboru jednego, w którym chcieliby Państwo uczestniczyć.

Warsztat 1: Asystent rodziny – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Moderatorzy: Agnieszka i Tomasz Polkowscy, Fundacja Dziecko i Rodzina, Warszawa

Zadaniem asystenta rodziny jest sprawdzenie gotowości i możliwości rodziny biologicznej, której dziecko przebywa w pieczy zastępczej, do pracy nad jego odzyskaniem oraz – przy pozytywnym wyniku – opracowanie i realizacja planu współpracy z tą rodziną. Praca ta nie powinna odbywać się w oderwaniu od działań skierowanych na dziecko.

Celem warsztatu jest ustalenie zasad i obszarów współpracy asystenta rodziny z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej przy opracowywaniu i realizacji planu pracy z rodziną oraz planu pomocy dziecku przebywającemu w rodzinnej pieczy zastępczej na rzecz reintegracji rodziny lub – jeśli jest to niemożliwe – utrzymania relacji z rodziną biologiczną.

Warsztat 2: Asystent rodziny – pracownik socjalny

Moderator: dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

W sytuacji gdy ośrodek pomocy społecznej otrzyma informację o rodzinie mającej trudności opiekuńczo-wychowawcze, pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy oraz dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeśli z analizy tej wynika, że rodzina potrzebuje wsparcia, to za jej zgodą lub na wniosek sądu, przydzielany jest asystent rodziny. Podstawowym zadaniem asystenta jest wówczas wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Do jego zadań należy także m.in.: pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, aktywizacja społeczno-zawodowa oraz motywowanie rodziców i dzieci do skorzystania z innych form pomocy i integracji. Podstawowym zadaniem pracownika socjalnego jest natomiast świadczenie pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodowa ukierunkowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

Celem warsztatu jest określenie zakresu współpracy oraz podziału obowiązków pomiędzy asystentem rodziny a pracownikiem socjalnym w pracy z rodziną i na jej rzecz.

Warsztat 3: Asystent rodziny – kurator zawodowy/społeczny

Moderator: Lidia Zeller – Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „Dla Rodziny”, Częstochowa

O przyznaniu asystenta rodziny może również zadecydować sąd. W takiej sytuacji do pracy z rodziną kierowany jest kurator. Wydaje się zasadne takie umiejscowienie służb społecznych w systemie wsparcia instytucjonalnego, aby było wiadomo, które działają w obszarze wsparcia rodziny a które w obszarze ochrony dzieci. Współpraca asystenta rodziny i kuratora jest także niezwykle istotna w kontekście powodzenia skuteczności udzielanego rodzinie wsparcia oraz tego, jak rodzina odbierać będzie interwencje obu służb. Kurator – podobnie jak pracownik socjalny – to przedstawiciel służb, z którym asystent rodziny jest w stałym kontakcie, zatem ważne jest, aby współpracy tej towarzyszyła relacja oparta na znajomości pełnionych ról, obszarów odpowiedzialności oraz celów w pracy z rodziną.

Celem warsztatu będzie namysł nad rolą, zadaniami oraz zakresem obowiązków asystenta rodziny i kuratora, a tym samym wypracowanie najbardziej optymalnego modelu współpracy obu służb społecznych.

Warsztat 4: Rekomendacje do współpracy asystenta z innymi służbami (Policja, Szkoły, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Ochrona Zdrowia)

Moderator: Anna Tomulewicz, Stowarzyszenie Droga, Białystok

W opracowanie i realizację planu pracy z rodziną włączani są także – obok koordynatorów pieczy zastępczej, pracowników socjalnych i kuratorów – przedstawiciele innych służb społecznych. W zależności od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny, mogą być nimi przedstawiciele służb mundurowych, edukacji, ochrony zdrowia i wielu innych.

Celem warsztatu będzie zebranie dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania przez asystentów rodziny przedstawicieli różnych instytucji do współpracy z rodziną i na jej rzecz. Do udziału w warsztacie zachęcamy w szczególności przedstawicieli służb mundurowych, edukacji oraz ochrony zdrowia.

Warsztat 5: Zasady działania zespołów multiprofesjonalnych

Moderator: dr hab. Izabela Krasiejko, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej

Działania zespołów multiprofesjonalnych skierowane do rodziny polegają na współpracy profesjonalistów reprezentujących różne służby społeczne, stosownie do zidentyfikowanych potrzeb i problemów rodziny. Dzięki temu jest większa szansa na adekwatne połączenie i skuteczne osiągnięcie celów rodziny, jak i celów wskazanych przez instytucje zewnętrzne, np. sąd. Dzieje się to poprzez wspólne ustalenia i podział zadań pomiędzy członków rodziny i osoby reprezentujące różne obszary pomocy.

W odróżnieniu od pozostałych warsztatów, które koncentrują się na współpracy asystenta rodziny z konkretnymi profesjonalistami, celem tego warsztatu jest omówienie zasad i form współpracy zespołów multiprofesjonalnych, złożonych z pracowników różnych służb społecznych, zaangażowanych do współpracy z rodziną i na jej rzecz. Skupimy się w szczególności na takich aspektach współpracy jak: utrzymywanie łączności, koordynacja, praca zespołowa, konsultacje i stosowane narzędzia pracy.