Prelegenci


Michał Guć – Wiceprezydent Gdyni. W mieście odpowiada m.in. za: pomoc społeczną, ekonomię społeczną, aktywizację i wsparcie seniorów, pozyskiwanie funduszy europejskich, współpracę z sektorem pozarządowym, programy rewitalizacji i organizacji społeczności lokalnej, budżet obywatelski, profilaktykę uzależnień, innowacje społeczne. Przewodniczy Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Gdyńskiej Radzie ds. Seniorów. Jest pełnomocnikiem prezydenta miasta Gdyni do spraw aktywności obywatelskiej. Był inicjatorem i autorem pierwszego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej kompleksowego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Opublikował w kraju i za granicą szereg książek i kilkadziesiąt artykułów dotyczących społeczeństwa obywatelskiego, administracji publicznej, partycypacji społecznej, organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej. Laureat wielu nagród i wyróżnień za działalność na rzecz sektora obywatelskiego. Inicjowane i koordynowane przez niego przedsięwzięcia w zakresie polityki społecznej były nagradzane również przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Senat RP oraz Prezydenta RP. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.


Franciszek Bronk – w obszarze wsparcia dziecka i rodziny pracuje od 1991 roku – najpierw jako wychowawca, a następnie jako dyrektor Domu Dziecka w Gdyni. Od 2007 roku Zastępca dyrektora MOPS ds. wsparcia dziecka i rodziny, konsekwentnie realizuje plan tworzenia nowoczesnego systemu wsparcia dziecka i rodziny w Gdyni. Jest autorem koncepcji programowych zakładających: przesunięcie środka ciężkości podejmowanych działań z poziomu interwencji i niwelowania skutków rozpadu rodziny oraz umieszczaniem dziecka w pieczy zastępczej na poziom profilaktyki realizowanej w środowisku, rozumianej jako zapobieganie przyczynom dezintegracji rodzin (m.in. wprowadzenie w 2008 roku do systemu wsparcia asystentów rodzin na bazie projektu systemowego „Rodzina Bliżej Siebie”); zwiększenie skuteczności działań w środowisku poprzez specjalizację pracy socjalnej (współtworzenie planu wdrożenia pionów specjalizacji w Dzielnicowych Ośrodkach Pomocy Społecznej w Gdyni); wdrażanie mechanizmów integrujących działania wszystkich placówek niosących pomoc dziecku i rodzinie; promowanie współpracy interdyscyplinarnej jako komplementarnej formy wsparcia rodzin; rozwijanie rodzinnych form pieczy zastępczej; wdrażanie systemu zintegrowanych działań na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, która zainicjowała szereg zmian w systemie wsparcia dziecka i rodziny w Gdyni.


Katarzyna Napiórkowska – Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji w Departamencie Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Współorganizatorka kampanii medialnej promującej rodzicielstwo zastępcze pn. „Rodzina zastępcza – miłość prawdziwa”. Przewodnicząca powołanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem. W ramach struktury Departamentu Polityki Rodzinnej uczestniczyła w przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu legislacyjnego, obowiązującej od 1 stycznia 2012 roku, ustawy regulującej problematykę profilaktyki i wspierania rodziny wychowującej dzieci, systemu pieczy zastępczej, problematyki usamodzielnień oraz krajowych i międzynarodowych procedur adopcyjnych – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z ramienia resortu rodziny, pracy i polityki społecznej jest członkiem Grupy EGCC (Children at Risk), działającej przy Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Autorka publikacji i uczestnik wielu konferencji krajowych i zagranicznych z zakresu problematyki wspierania rodziny, pieczy zastępczej oraz adopcji.


Izabela Krasiejko – pedagog, doktor habilitowana nauk humanistycznych, pełni funkcję dyrektora Instytutu Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Badaczka asystentury rodziny i autorka licznych prac naukowych na ten temat. Członkini Rady Merytorycznej w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Asystentów Rodziny oraz Rady Naukowej w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, certyfikowana trenerka PSR. Prowadzi implementację Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach oraz Dialogu Motywującego do praktyki asystentów rodziny, pracowników socjalnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Współpracuje z Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej w zakresie kształcenia i superwizji kadr pomocy społecznej. Prywatnie, szczęśliwa mężatka oraz matka syna i córki.


Agnieszka Macyk – absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika rodziny. Współautorka programu profilaktyczno-wychowawczego dla gimnazjalistów „Obieżyświat – twórcze zagospodarowanie czasu wolnego”. Pracuje jako asystent rodziny od 2013 r. zarówno w dużym mieście, jak i małej gminie, co pozwoliło jej poznać różną specyfikę pracy asystenta rodziny. Pełni funkcję prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny. Duża entuzjastka technik Dialogu Motywacyjnego i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Prywatnie, mężatka i matka dwóch synów oraz osoba przekonana, że w każdym człowieku tkwi potencjał do zmiany.


Jarosław Przeperski – doktor nauk społecznych, wykładowca w Katedrze Pracy Socjalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor wielu publikacji z zakresu polityki prorodzinnej, pracy socjalnej z rodziną, wspierania rodziny, innowacyjnych metod pomocy rodzinom w kryzysie, a także rodzinom wielodzietnym. W badaniach przedstawiciel nurtu familiocentrycznego (family-centered), poszukującego zasobów, sił w samej rodzinie, środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej. Prelegent na konferencjach międzynarodowych oraz krajowych. Konsultant w dziedzinie projektowania polityki prorodzinnej na poziomie krajowym i samorządowym – prowadzi badania społeczności lokalnej, przygotowuje programy polityki prorodzinnej, konstruuje modele pracy z rodzinami, ewaluuje projekty. Autor narzędzia oceny prorodzinności gmin. Społecznik, założyciel i dyrektor Fundacji Nadzieja dla Rodzin w Toruniu działającej na rzecz rodzin znajdujących się w kryzysie oraz rodzin wielodzietnych, w tym odpowiedzialnej za prowadzenie samorządowej karty dużej rodziny w Toruniu. Współzałożyciel portalu dla rodzin wielodzietnych www.duzarodzina.pl. Prywatnie, szczęśliwy mąż i tata pięciorga dzieci.


Dariusz Baran – psycholog, psychoterapeuta, systemowy terapeuta rodzin, realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, praktyk systemowy z ponad 25-letnim doświadczeniem. Pracuje w Poradni Psychologicznej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie oraz w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie. W szczególności zajmuje się promocją systemowego podejścia w pracy z rodzinami oraz środowiskowego modelu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Publikuje na stronie: www.dariuszbaran.weebly.com.  


Dobroniega Trawkowska – dr hab. prof. UAM w Poznaniu, socjolog. Specjalizuje się w problematyce pomocy społecznej, pracy socjalnej i służb społecznych. Uczestniczka wielu projektów badawczych. Pracowała w charakterze eksperta dla Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie, Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie oraz Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie. Jest autorką, współautorką i redaktorką książek oraz artykułów wydanych w pracach zbiorowych i czasopismach specjalistycznych. Jej zainteresowania naukowe dotyczą takich subdyscyplin socjologicznych jak: socjologia mikrostruktur społecznych, socjologia moralności, socjologia zdrowia i choroby, socjologia pomocy społecznej i pracy socjalnej. Posiada liczne doświadczenia praktyczne związane z obszarem pomocy społecznej, m.in. w zakresie diagnozowania problemów społecznych i zasobów, kształcenia kadr pomocy społecznej oraz superwizji pracy socjalnej.


Agnieszka Polkowska – pedagog, certyfikowany szkoleniowiec, wieloletni praktyk, konsultant. Przez ponad siedem lat pracowała w czternastoosobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej jako opiekun, a następnie jako koordynator domu dla dzieci. Była asystentem rodziny. Przewodnicząca Rady Fundatorów Fundacji Dziecko i Rodzina. Opracowuje i prowadzi szkolenia dla asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i wychowawców. Autorka licznych materiałów metodycznych i szkoleniowych.Tomasz Polkowski - działacz społeczny, metodyk i trener szkoleniowy. Prezes Zarządu Fundacji Dziecko i Rodzina. W obszarze wsparcia dziecka i rodziny pracuje od 1992 roku. Uczestniczył w wielu działaniach na rzecz reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie w Polsce i za granicą – m.in. w Gruzji, Ukrainie, Słowacji. Autor lub współautor koncepcji organizacyjnych i metodycznych, rozwiązań ustawodawczych i systemowych w zakresie pomocy dziecku i rodzinie oraz materiałów szkoleniowych. Autor wielu narzędzi metodycznych wykorzystywanych w opracowywaniu planów pracy z rodziną i planach pomocy dziecku. Inicjator ogólnopolskich akcji społecznych. Odznaczony Orderem Uśmiechu oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Marta Czechowska-Bieluga – doktor habilitowana nauk społecznych, adiunkt Zakładu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej główny obszar zainteresowań naukowych stanowią kwestie pomocy społecznej, pracy socjalnej zarówno jako nauki, jak i działalności zawodowej oraz społeczno-zawodowego funkcjonowania osób profesjonalnie pomagających. Autorka monografii autorskich i współautorskich, redaktorka prac oraz artykułów naukowych w języku polskim, angielskim i rosyjskim, głównie z zakresu pracy socjalnej. Ewaluator, recenzent publikacji naukowych z zakresu pracy socjalnej, ekspert ds. merytorycznej oceny projektów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. Współautorka i kierownik merytoryczny wieloletnich projektów edukacyjnych, obejmujących kształcenie pracowników socjalnych a finansowanych ze środków europejskich i ministerialnych.


Lidia Zeller – prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „DLA RODZINY”. Od 2013 roku koordynuje pracę asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w Częstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny, prowadzonym na zlecenie miasta Częstochowy. Współautorka standardu pracy socjalnej z rodziną z dziećmi. Prowadzi zajęcia dla asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, kadry kierowniczej. Współpracuje z Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie oraz wydawnictwami zajmującymi się problematyką związaną ze wsparciem rodziny i rodzinną pieczą zastępczą. Za swoją działalność zawodową otrzymała nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej.


Anna Tomulewicz – magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Społecznik, od 25 lat związany z pracą z rodziną. Autor projektów pozarządowych i samorządowych, ukierunkowanych na wspieranie rodzin. Autor wielu publikacji i raportów z obszaru pomocy społecznej, wspierania rodzin. Wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA w Białymstoku od 1997 roku, Dyrektor Ośrodka Dziennego Wspierania Dziecka i Rodziny NASZ DOM od 1304 roku, Punktu Przedszkolnego ANIOŁKOWO od 2010 roku, placówki opiekuńczo-wychowawczej DOM POWROTU od 2012 roku, koordynator zespołu asystentów rodziny i programu ODZYSKĆ DZIECKO realizowanych w Białymstoku przy Stowarzyszeniu DROGA w latach 2010-2016. Wykładowca – metodyk pracy socjalnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych i trener na specjalizacji zawodowej I stopnia w zawodzie pracownik socjalny w Białymstoku.